Năm Học Tiếng Anh Là Gì

  -  

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề giáo dục sẽ giúp chúng ta nói tới định kỳ học của bản thân, ngôi trường mình đang học tập, môn học tập mình đang theo, điểm thi vào cuối kỳ là từng nào.quý khách hàng đã xem: Năm học tập giờ đồng hồ anh là gì

Đang xem: Năm học tập giờ anh là gì


*

6.

Bạn đang xem: Năm học tiếng anh là gì

academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: gia sư thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học tập bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo chiến lược giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): cam kết túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương thức rước tín đồ học tập làm cho trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài bác (vấn đề làm cho của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinch đại học, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông


*

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình có sẵn.

▪ Làm câu hỏi tại nhà, không yêu cầu vận động.

▪ Thời gian huấn luyện và đào tạo linh hoạt.

▪ Chỉ cần có máy tính xách tay kết nối Internet ổn định, tai nghe, microphone đảm bảo cho việc dạy học online.

▪ Yêu cầu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò trong cả cả buổi học tập.

▪ Lộ trình được thiết kế riêng biệt cho từng học viên khác biệt.

Xem thêm: Xem Nốt Ruồi Ở Gần Nách Trái Phụ Nữ Nói Lên Điều Tốt Hay Xấu ?

▪ Dựa bên trên kim chỉ nam, tính chất từng ngành bài toán của học viên.

▪ Học hầu hết lúc đông đảo vị trí, thời hạn linh động.


*

▪ Được học tập trên môi trường thiên nhiên bài bản 7 năm kinh nghiệm tay nghề huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh.

▪ Cam kết cổng đầu ra bởi vnạp năng lượng phiên bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi xong đầu ra.

▪ Tặng Ngay MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh quốc tế cùng tài liệu vào quy trình học tập.

▪ Đội ngũ giáo viên khủng, bên trên 900 Toeic.

Xem thêm: 36 Tuổi Là Tuổi Con Gì - Xem Tử Vi Trọn Đời Sinh Năm 36 Nữ Mạng


*

A/an/the là mọi tự hết sức quen thuộc trong giờ đồng hồ anh, chúng được điện thoại tư vấn là mạo tự. Có 2 loại mạo từ: mạo từ không khẳng định và mạo từ xác định.


loto09.com Learning System – Hệ thống học giờ Anh giao tiếp toàn vẹn cho tất cả những người bắt đầu ban đầu.