Dưa muối tiếng anh là gì

  -  
Below are sample sentences containing the word "dưa muối" from the Vietnamese - English. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "dưa muối", or refer to the context using the word "dưa muối" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Dưa muối tiếng anh là gì


1. Dưa muối không?

How about a pickle?

2. Thế còn dưa muối?

What about pickles?

3. Ăn dưa muối đi.

Have a pickle.

4. Hết dưa muối rồi.

We're out of pickles.

5. Giá dưa muối ấy.

The price of pickles.

6. Tôi thích ăn dưa muối.

I-I like pickles.

7. Cho anh dưa muối đi.

Give me that chilly pickle...

8. Ai da, dưa muối của tôi

Aiya, my cabbage.

9. Tôi không muốn ăn dưa muối.

I don't want a pickle.

10. Tôi ăn dưa muối thôi được rồi.

Xem thêm: Ý Nghĩa Tục Ngữ Lạt Mềm Buộc Chặt Là Gì ? Tục Ngữ Lạt Mềm Buộc Chặt Có Nghĩa Là Gì

I think I'll stick with the pickle.

11. Chỉ không có dưa muối nữa rồi

But now we don't have any cabbage.

12. Cứ như mấy thứ dưa muối chưa đủ rắc rối.

As the fucking cucumbers would not be enough.

13. Mình thích ăn dưa muối còn hơn cả mì nữa.

Better than noodles, I wanted to eat the seasoned cucumber.

14. Phong luôn gọi thịt hấp với dưa muối và cặp này hay kêu cơm nếp đặc biệt.

Ping always has the steamed meat with preserved vegetables and a double order of the house special glutinous rice.

15. Ngài Yipsalot (lồng tiếng bởi Bill Farmer)- Ngài Yipsalot là chó nuôi của Nữ hoàng và rất thích ăn dưa muối.

Sir Yipsalot (voiced by Bill Farmer) – Sir Yipsalot is Queen Delightful's pet dog.

16. Điều này có nghĩa là theo tiêu chuẩn Âu Mỹ về mã thương mại áp dụng cho thuế nhập cảng, dưa muối Nhật Bản được xem là "dưa muối", chứ không phải "dưa chua" vì chúng không được muối trong axit acetic hoặc các loại giấm chưng cất nào khác.

According to EU and US trade code definitions, tsukemono are classified as 'preserved vegetables' rather than 'pickles' because they are not primarily preserved in acetic acid or distilled vinegar.

17. " Bạn biết không, bây giờ chúng tôi thật sự có thể ném một quả bom trúng một thùng dưa muối từ 20. 000 bộ. "

" You know what, now we really can put a bomb inside a pickle barrel at 20, 000 ft. "

18. Vào một thời điểm trong mùa hai, Mr. Pickles dành hầu hết các tập phim để xa Tommy; Kết quả là Tommy bị dính líu vào một loạt tai nạn, khiến cậu khinh miệt Mr. Pickles và không cho nó một quả dưa muối.

Xem thêm: Quay Thử Xổ Số Đồng Nai - Quay Thử Xổ Số Đồng Nai, Quay Thử Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

At one point in season two, Mr. Pickles spends most of the episode away from Tommy; this results in Tommy getting involved in a series of accidents, causing him to scorn Mr. Pickles and not give him a pickle.