DẤU CỘNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Nội dung bài viết:

Các phép tính trong giờ đồng hồ anh là gì?Cộng trừ nhân phân tách giờ đồng hồ Anh là gì?Phép cùng trong giờ Anh là gì?Phxay trừ vào tiếng Anh là gì?Phxay nhân vào giờ đồng hồ Anh là gì?Các vệt cùng trừ nhân phân tách trong giờ anhCác dấu không giống vào giờ đồng hồ anh

Trong chương này mình sẽ trình diễn cách hiểu và viết Bốn phxay tân oán cơ phiên bản vào tiếng Anh. Đó là các phnghiền tân oán cộng, trừ, nhân, phân tách. Cùng CNTA khám phá Cộng trừ nhân phân chia tiếng Anh những phnghiền tính trong tiếng anh là gì nhé!


Các phép tính trong giờ đồng hồ anh là gì?

addition < ədiʃən > : phxay cộngsubtraction < səb trækʃən > : phép trừmultiplication < mʌltiplication > : phép nhândivision < də viʒən > : phxay chiamultiplication table < mʌltiplication teibəl > : bảng cửu chươngadd < æd > : cùng, thêm vàosubtract < səb trækt > : trừ, bớt đidivide < də vaid > : chiaplus < plʌs > : cùng, thêm vàominus < mainəs > : trừ, giảm đi

Cộng trừ nhân chia giờ đồng hồ Anh là gì?

Phxay cùng vào giờ Anh là gì?

Phép cộng vào giờ đồng hồ Anh làAddition: < ədiʃən >.

Bạn đang xem: Dấu cộng tiếng anh là gì

Với phnghiền cộng:

Để màn biểu diễn đến dấu cùng (+), bạn có thể áp dụng và, make hoặc plus.Để biểu diễn công dụng, bạn có thể thực hiện rượu cồn tự to be hoặc equal

Dưới đấy là các biện pháp nói không giống nhau mang đến bài bác tân oán 7 + 4 = 11:

Seven & four is eleven. Seven và fours eleven. Seven & four are eleven. Seven and four makes eleven. Seven plus four equals eleven. (Đây là biện pháp miêu tả theo ngữ điệu Toán thù học).

*

Phép cộng (Addition) trong giờ đồng hồ Anh

Phxay trừ vào giờ Anh là gì?

Phép trừ trong giờ Anh làSubtraction:< səb trækʃən >.

Với phnghiền trừ:

Để màn trình diễn đến dấu trừ (-), bạn cũng có thể áp dụng minus. Hoặc chúng ta có thể sử dụng giới từ from cùng với cách nói ngược lại.Để màn trình diễn hiệu quả, bạn có thể sử dụng đụng từ bỏ khổng lồ be hoặc equal

Dưới đó là các bí quyết nói khác nhau mang đến bài bác toán thù 11 7 = 4:


Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là phương pháp biểu đạt theo ngữ điệu Toán thù học)

Phnghiền nhân vào giờ Anh là gì?

Phxay nhân trong tiếng Anh làMultiplication:< mʌltiplication >.

Với phnghiền nhân:

Để màn biểu diễn mang đến lốt nhân (x), bạn cũng có thể thực hiện multiplied by hoặc times. Hoặc bạn cũng có thể nói nhì số nhân thường xuyên nhau, trong các số đó số nhân sản phẩm công nghệ nhì biểu diễn ở dạng số các.Để màn biểu diễn hiệu quả, bạn cũng có thể sử dụng cồn từ bỏ to be hoặc equal

Dưới đấy là những bí quyết nói khác biệt cho bài xích toán thù 5 x 6 = 30:

Five sixes are thirty. Five sầu times six is/equals thirty. Five sầu multiplied by six equals thirty. (Đây là bí quyết mô tả theo ngôn ngữ Toán học)

Phép phân chia vào giờ Anh là gì?

Phép chia trong tiếng Anh làDivision: < də viʒən >.

Xem thêm: Cách Xuất Video Trong Aegisub Bằng Megui Chi Tiết, Đơn Giản, Cách Xuất Video Trong Aegisub Bằng Megui

Với phnghiền chia:

Để màn biểu diễn mang đến vệt phân chia (÷), bạn cũng có thể thực hiện divided by. Hoặc chúng ta có thể sử dụng into Theo phong cách nói ngược chở lại nlỗi vào phnghiền trừ.Để biểu diễn tác dụng, bạn cũng có thể thực hiện cồn từ to be, equal hoặc áp dụng go.

Dưới đấy là các giải pháp nói khác biệt mang lại bài xích toán đôi mươi ÷ 5 = 4:

Five sầu inkhổng lồ twenty goes four (times) Twenty divided by five sầu is/equals four. (Đây là giải pháp diễn đạt theo ngữ điệu Tân oán học)

Ghi chú: Nếu bài bác toán thù tất cả các số hạng hoặc công dụng là các số thập phân hoặc dạng phân số, các bạn xem thêm biện pháp phát âm viết các số trong những chương thơm trước.

lấy ví dụ như bài bác tân oán với 5 ÷ 2 = 2.5 thì bạn cũng có thể nói:

Five sầu divided by five sầu is/equals two point five.

Các vệt cộng trừ nhân chia vào giờ đồng hồ anh

+Dấu cộngPlus/plʌs/Dấu trừMinus/ˈmaɪ.nəs/± Dấu cộng hoặc trừ Plus /plʌs/or minus /ˈmaɪ.nəs/xDấu nhânis multiplied by/ɪz//ˈmʌl.tɪ.plaɪ//baɪ/÷Dấu chiais divided by/ɪz//dɪˈvaɪd/ /baɪ/

Các vết không giống vào giờ anh

STT Ký Hiệu Tên Dấu Tiếng Anh Phiên Âm 1 .

Xem thêm: Có Nốt Ruồi Ở Lòng Bàn Tay, Nốt Ruồi Trong Lòng Bàn Tay

Dấu Chấm Dot /dɒt/ 2 . Dấu chnóng cuối câu Period /ˈpɪə.ri.əd/ 3 , Dấu phẩy Comma /ˈkɒm.ə/ 4 : Dấu nhì chấm Colon /ˈkəʊ.lɒn/ 5 ; Dấu chnóng phẩy Semicolon /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/ 6 Dấu 3 chnóng Ellipsis /iˈlɪp.sɪs/ 7 ! Dấu chnóng cảm Exclamation mark /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/ 8 ? Dấu hỏi Question mark /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/ 9 Dấu gạch ốp ngang lâu năm Dash /dæʃ/ 10 Dấu gạch ngang nđính Hyphen /ˈhaɪ.fən/ 11 ( ) Dấu ngoặc Parenthesis (hoặc brackets) /pəˈren.θə.sɪs/or/ˈbræk.ɪt/ 12 < > Dấu ngoặc vuông Square brackets /ˈskweə ˌbræk.ɪts/ 13 Dấu phẩy phía bên trên bên nên Apostrophe /əˈpɒs.trə.fi/ 14 Dấu trích dẫn đối chọi Single quotation mark /ˈsɪŋ.ɡəl//kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/ 15 Dấu trích dẫn kép Double quotation marks /ˈdʌb.əl//kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/ 16 & Dấu và Ampersvà /ˈæm.pə.sænd/ 17 Dấu mũi tên Arrow /ˈær.əʊ/ 18 + Dấu cộng Plus /plʌs/ 19 Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/ trăng tròn ± Dấu cộng hoặc trừ Plus or minus /plʌs/ or/ˈmaɪ.nəs/ 21 x Dấu nhân is multiplied by /ɪz//ˈmʌl.tɪ.plaɪ//baɪ/ 22 ÷ Dấu phân chia is divided by /ɪz//dɪˈvaɪd/ /baɪ/ 23 = Dấu bằng is equal khổng lồ /ɪz//ˈiː.kwəl//tuː/ 24 Dấu không bởi is not equal to /ɪz//nɒt/ /ˈiː.kwəl//tuː/ 25 Dấu Trùng is equivalent to /ɪz//ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/ 26

*

Dấu xuyệt bắt buộc Bachồng slash /ˈbək.slæʃ/ 39 * Dấu sao Asterisk /ˈæs.tər.ɪsk/ TagsHọc Tiếng Anh