Ngã ba tiếng anh là gì

  -  
* noun- Three-way crossroads, T-junction.- Turning point.= Ngã ba lịch sử +: A historical turning point.- cross - road; crossing= ngã ba sông +: confluence
Below are sample sentences containing the word "ngã ba" from the Vietnamese - English. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ngã ba", or refer to the context using the word "ngã ba" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Ngã ba tiếng anh là gì


1. Tôi đang kẹt tại ngã ba đường.

I was at a crossroads.

2. There"sa ít spade ́cào một " ngã ba một cuốc ".

There's a little spade an'rake an'a fork an'hoe.

3. Ban quản lý khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

The buildings in the historic district fall into three classifications.

4. Thay vì thế, sẽ có những ngã ba đường và chỗ rẽ trên đường, chưa kể đến những ổ gà bất ngờ.

Rather, there will be forks and turnings in the road, to say nothing of the unanticipated bumps.

5. Ngã ba (lưu giữ, được xây dựng vào thế kỷ 12) và các bộ phận của phía đông là lâu đời nhất.

Xem thêm: #1 Bảng Bổ Trợ Cho Sp Mùa 6, #2 Bảng Ngọc Bổ Trợ Cho Sp Mùa 9 Lmht Chuẩn

The bergfried (the keep, built in the 12th century) and parts of the eastern side are the oldest.

6. Từ ngã ba sông này, dòng chảy thẳng theo hướng Đông Nam khoảng 619 km (385 mi) trước khi đến thành phố Saltos del Guaira, Paraguay.

From the confluence the river flows in a generally southwestern direction for about 619 km (385 mi) before encountering the city of Saltos del Guaira, Paraguay.

7. Nằm ở ngã ba của hệ thống đường chính "T-style", Cáp Nhĩ Tân là một trung tâm đường sắt quan trọng của khu vực Đông Bắc Trung Quốc.

Located at the junction of "T-style" mainline system, Harbin is an important railway hub of the Northeast China Region.

8. Phnôm Pênh, nằm ở ngã ba sông Bassac, sông Mê Kông và sông Tonle Sap, là cảng sông duy nhất có khả năng tiếp nhận tàu 8.000 tấn trong mùa mưa và tàu 5.000 tấn trong mùa khô.

Phnom Penh, located at the junction of the Bassac, the Mekong, and the Tonle Sap rivers, is the only river port capable of receiving 8,000-ton ships during the wet season and 5,000-ton ships during the dry season.

9. Ngoài ra, khi những tay lái đầu tiên giải thích cho chiếc xe đang bị bối rối rằng ổ voi lù lù ở ngã ba đường thực ra là một nhà hàng, và không sao, cứ tiếp tục lái, tất cả các xe khác trên mặt đất từ thời điểm này trở đi sẽ biết điều này.

Xem thêm: " Chi Phí Bán Hàng Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ, Giá Vốn Hàng Bán Tiếng Anh Là Gì

Besides, once the first drivers explain to their confused car that the giant chicken at the fork in the road is actually a restaurant, and it's okay to keep driving, every other car on the surface of the Earth will know that from that point on.