Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là gì?

  -  
Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 11 (có đáp án): Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) !!

* Hướng dẫn giải

Chọn đáp án:A

Giải thích: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là bộ Hình thư, do nhà Lý ban hành năm 1042.


Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 10 (có đáp án): Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước !!


*